Lucia Park in Princenhage, Breda

9 Januari 2020 is de aannemer van de gemeente Breda begonnen met de uitvoering van het Lucia Park in Princenhage.  De Stichting Plukroute Princenhage heeft het initiatief genomen om dit parkje op te nemen in de 2,5 kilometer lange plukroute door het dorp.

Plancompagnons Landschapsarchitecten heeft een masterplan uitgewerkt voor de hele plukroute. Het Lucia Park is een onderdeel daarvan. Er is overleg geweest met gemeente Breda, Waterschap Brabantse Delta en aanwonenden.

Lees “Lucia Park in Princenhage, Breda” verder

De Groene Long in Dongen

Gemeente Dongen vroeg aan Plancompagnons een park te ontwerpen voor woonwijk De Beljaart. Deze groenzone, de ‘Groene Long’ genaamd, zal in twee fasen worden gerealiseerd, gelijk oplopend met de bebouwing van de wijk.

Voor het project is een visie en een masterplan gemaakt die als basis dienen voor de uitwerking van het plan. De eerste fase is in december 2019 gereed gekomen.

Lees “De Groene Long in Dongen” verder

Develpark, Zwijndrecht

DSC00055     DSC00051

DSC00044     DSC00033

DSC00027     park

Opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht
Oppervlakte: 19 hectare
Project: Visie op de herinrichting van een stadsparkplattegrond

Het Develpark  is een park, gelegen op een eiland in de Devel, dat is ontworpen in 1962. Het oorspronkelijke ontwerp van Hans Warnau en Jasper Meijers is een zuiver voorbeeld van de streng modernistische ontwerpstijl. Het is de ontwerpstijl van de wederopbouw. Strak, sober en overzichtelijk opgebouwd volgens een systeem waarin de ruimtewerking belangrijk is. Dankzij deze stijl is het concept van het park nog nagenoeg intact gebleven.

Ondanks de heldere opzet van het park is er toch een verwaarloosde indruk ontstaan. Deze indruk wordt bepaald doordat de beplanting een te gesloten beeld oproept. Hierdoor ontstaat weer een gevoel van onveiligheid, een kenmerk van deze tijd voor ruimtes die verlaten en onoverzichtelijk zijn. Hierdoor wordt het park nauwelijks meer gebruikt en functioneert het niet als het groene hart van de kern van Zwijndrecht. De vicieuze cirkel van verwaarlozing en minder gebruik door de burgers van Zwijndrecht moet doorbroken worden.

Het park heeft de potentie om het belangrijkste park van Zwijndrecht te worden. De hoofdstructuur is aanwezig, de burgers van Zwijndrecht willen gebruik maken van het park (maar wel van een aantrekkelijk en veilig park) en de gemeente ziet de potenties van deze groene plek.

Plancompagnons heeft een aantal voorstellen gemaakt die een impressie geven van de verschillende modellen waarin het park ontwikkeld kan worden. In alle varianten blijft het concept van 1962 in takt.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

Visie op dorpspark, Made

best_sit functies   nw_sit functies

visie model 2   visie model 1

rapport visie

Opdrachtgever: Gemeente Drimmelen
Oppervlakte: 3,3 hectare
Project: Visievorming herinrichting dorpspark naar aanleiding van uitbreiding gemeentehuis

Het nieuwe gemeentehuis krijgt door de uitbreiding een prominente plek in het park. De functie en architectuur van het gehele gebouw vragen ook om een duidelijk zichtbare plek in het park. Het zicht vanuit het park en vanuit de omgeving naar het park zijn daarom belangrijke aandachtspunten in het ontwerp. Naast de gevolgen van de uitbreiding van het gemeentehuis zijn er mogelijkheden om het park te verbeteren. Dit geldt zowel voor het functioneren als voor het beeld van het park.

Het park ligt centraal in Made. Hierdoor zijn er veel verbindingen die door het park lopen. In het nieuwe ontwerp is een juiste routing door het park erg belangrijk, om zo optimaal van het park te kunnen profiteren. De hoofdroute, voor het langzaam verkeer, loopt vanaf de rotonde in het noordwesten, naar de kruising van de Hoefkensstraat en de Meidoornlaan in het zuidoosten van het park. Door deze route daadwerkelijk vorm te geven als hoofdroute zal de waarde als verbindend gebied toenemen. Aangeraden wordt het fietsverkeer toe te laten op de voetpaden. Op een logische wijze zullen voetpaden aansluiten bij het hoofdpad. Zitbanken en een verlichting van bijvoorbeeld het hoofdpad zullen aan de wandelfunctie een bijdrage leveren.

De parkeerplaatsen, ten noorden van het gemeentehuis, en de parkeergarage blijven bereikbaar vanaf de  rotonde in de Adelstraat. De parkeerplaatsen ten noorden van het gemeentehuis zullen op een  informele wijze plaatsvinden waardoor deze een onderdeel uitmaakt van het park. Hierbij  geldt een parkeernorm van 1,7 – 2,3 parkeerplaats per 100 m2 bruto-vloeroppervlak. Op bepaalde dagen kan hier een happening worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld een (rommel)markt op Koninginnedag. Ook de bus voor de jaarlijkse bevolkingsonderzoeken kan hier parkeren.

Naast het Poolse monument en het gemeentehuis kunnen nieuwe functies aan het park worden toegevoegd. Hierbij valt te denken aan een bijzondere speeltuin, een ontmoetingsplek voor jongeren en ouderen en een attractieve beplanting. Bij de beplanting kan tevens gedacht worden aan struiken die aantrekkelijk zijn voor vogels, die op zich weer voor een attractie zorgen. Bij het uitwerken van deze zaken moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden van beheer en onderhoud. Een park dat niet eenvoudig te onderhouden is, verpaupert snel en verliest haar attractiewaarde.
Vanwege het wijzigen van de functie van het busstation kan het verplaatst worden naar de Adelstraat. Hierdoor wordt een belangrijk deel van het park in ere hersteld.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

Park Oosterhof, Boxtel

VO inrichtingsplan 1-7-2010.psd VO profielen 1-7-2010.pdf

Opdrachtgever: Gemeente Boxtel
Oppervlakte: 3,3 hectare

Project: Inpassing retentievoorziening en herinrichting wijkpark

 

De wijk Boxtel-Oost kampt al vanaf de realisatie van woonwijk met wateroverlast. Ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft samen met de gemeente onderzoek gedaan naar de oorzaak en oplossingen bedacht. Een van de maatregelen die genomen moeten worden is het realiseren van en retentievijver in de nabijheid van de woonwijk. In het Park Oosterhof is ruimte om deze te realiseren.

Park Oosterhof was een park met volwassen bomen van circa zestig jaar oud. Verder bestaat het park uit grote grasvelden en een onderbeplanting die aan een opknapbeurt toe is. De komst van een (retentie)vijver heeft de attractie waarde van het park vergroot. Op het centrale gazon is een slingerende watergang gemaakt met daaraan gekoppeld een organisch vormgegeven vijver. Bij hoge water afvoeren zal het water via de watergang naar de vijver stromen en daar gebufferd worden. Een overstort zorgt ervoor dat het teveel aan water, dat na verloop van tijd kan ontstaan, afgevoerd wordt naar rivier de Dommel.

Bij het graven van de vijver is de vrijkomende grond in het park verwerkt als glooiende grondlichamen. Op deze heuvels en op de oevers van de vijver/watergang zijn bloemrijke grasvelden voorgesteld. Doorheen deze kruidenrijke grasvelden lopen graspaden voor de wandelaars uit de woonwijk. In de watergang is een oversteekplaats gemaakt met stapstenen van natuursteen keien.
De bestaande bomen in het park zijn bewaard. De onderbeplanting is verjongd en aangevuld met inheems plantmateriaal. Ook langs deze beplanting zijn kruidenrijke zomen gerealiseerd waardoor het park nog meer ecologische en recreatieve waarde krijgt.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

Park Lierenland, Boxtel

VO doorsnede  Print

variant 0A Variant 0F

Opdrachtgever: Gemeente Boxtel
Oppervlakte: 10 hectare
Project: Ontwikkelen ontwerpvisie herinrichting wijkpark

Rijkswaterstaat (RWS) is voornemens de A2 tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch te verbreden. Voor de gemeente Boxtel heeft dit tot gevolg dat ter hoogte van Park Lierenland de helft van de geluidswal te vervallen en dat de resterende helft van een geluidsscherm wordt voorzien om voor
voldoende geluidsreductie te zorgen. Dit schermt komt 1,5 tot 2 m boven de wal uit wat visueel gezien nadelig is voor de bewoners van huizen liggend aan Park Lierenland en de gebruikers van het park.
Bij deze verbreding zullen circa 6 hectare bosplantsoen en circa 140 bomen verwijderd moeten worden. Een deel van de bomen zou eventueel herplant kunnen worden. Voor de beplanting bestaat de compensatieplicht volgens de boswet. Voor de gemeente Boxtel zou het interessant kunnen zijn om (een deel) van de verplichte compensatie in Park Lierenland te verwerken om daarmee de gevolgen van de verbreding voor de bewoners te compenseren, de beleving van het park te verbeteren en de functie als ecologische verbindingszone te versterken.

Plancompagnons is benaderd voor het uitwerken van meerdere scenario’s. Daarbij is gekeken naar de ruimtelijke beleving, de ecologische betekenis en de functies van het park. Een viertal varianten is onderzocht. Per variant zijn de eenmalige inrichtingskosten en de jaarlijkse beheerkosten bepaald.
Tevens is gekeken naar mogelijkheden om het geheel te financieren.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

Villapark Houtribhoogte, Lelystad

svp1809

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad – i.s.m. Witteveen en Bos en S.V.P.
Oppervlakte: 3 hectare
Project: Visievorming en ontwerp buitenruimte villapark

 

Het ontwerp openbare ruimte voor het plan Houtribhoogte is tot stand gekomen door een integrale samenwerking tussen de stedenbouwkundigen en architecten van S.V.P.; de landschapsarchitect van Plancompagnons en de civiele adviseurs van Witteveen+Bos.

Uitgangspunt voor de ruimtelijke inrichting is allereerst de bestaande situatie. De aanwezige hoogteverschillen van dijk tot Houtribweg zijn en blijven gehandhaafd en soms versterkt teruggebracht zowel in woningontwerp als de inrichting van het gebied. Duurzaam aspect hierbij is dat met een gesloten zand / grondbalans wordt gewerkt.

De waterhuishouding in het plan zal worden gekenmerkt door het vasthouden en infiltreren van gebiedseigen regenwater. Alle dak- en wegwater wordt oppervlakkig, controleerbaar en zichtbaar voor de bewoners afgevoerd naar infiltratiegebieden in de duinpan danwel naar waterpartijen in de Wetlands. Voor parkeerplekken worden speciale filtratievoorzieningen getroffen. Er is slechts sprake van één enkel DWA=vuilwaterafvoersysteem voor de afvoer van de woningen.

Voordelen hiervan zijn:

 • minder ruimtegebruik;
 • minder kosten in aanleg + beheer;
 • geen foute aansluitingen mogelijk;
 • alleen vuilwater naar de AWZI.

Bij de ontsluiting van het plan aan de dijkzijde wordt de bestaande dijkweg geheel gehandhaafd. Het karakter van de dijk als ook de ontsluiting van de jachthavens en Parkhaven wordt door de uitbreiding feitelijk niet veranderd. De ontsluiting van de dijkwoningen met de achterliggende duinpanwoningen danwel rietlandwoningen vindt plaats vanaf een parallelweg met één aansluitpunt op de bestaande dijkweg. De duintopwoningen en de aansluitende duinpanwoningen en duinrandwoningen worden ontsloten vanaf de dijkweg met een voor auto´s doodlopende weg. Het gebied van de schakel wordt voor autoverkeer niet doorverbonden met de dijkweg, hetgeen een verkeersluw gebied oplevert.
De in het programma van eisen omschreven fietsroutes zijn in de plannen verwerkt. Het landschap, bestaande uit de Wetlands, de duinen en de dijk wordt ondanks de insnijding door woningen en ontsluitingen in grote delen van het plan gehandhaafd door versterking van het bestaande abiotische en biotische milieu. Van enige versnippering is geen sprake.
Het beheer zal voorts bepalend zijn voor het uiteindelijk resultaat. Door de woningtypologie en de inrichting daarop afgestemd zal iedere cluster zijn eigen identiteit krijgen in een speelse samenwerking tussen niveau´s, water- en groenzone`s, ontsluitingen en steiger/bruggen. Een uniek woonconcept is hiermee bereikbaar en haalbaar.

Terug naar overzicht Woonlandschappen

Parels en Snoeren, Vlaardingen

11_thematische ontwikkeling-Layout1  9_kwaliteit hfdstr openbare ruimte-Layout1

7_groenfuncties-Layout1

Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Oppervlakte: circa 4.100 hectare
Werkomschrijving: Groenstructuurplan als aanvulling op groenbeleidsplan.

In de benaderingswijze moet de kwaliteit van de openbare ruimte voorop staan, doch in samenhang met de kwantiteit. Basis voor de versterking en het behoud van het groen kan dan worden gezocht in vier principes, respectievelijk een “Ruimte-voor-Ruimte”-principe, een “Ruimte-voor-Kwaliteit”-principe en een “Geheel-Verdeeld”-principe. Deze principes gelden dan voor alle gebieden. Daarnaast wordt een aanvullend principe aangedragen, dat slechts voor nader gedefinieerde gebieden kan gelden, het “Samen-Sterk”-principe. Eventuele uitwerkingen van deze principes zullen in nauw overleg dienen te gebeuren met de afdeling Stadsontwikkeling.

 • Ruimte-voor-Ruimte
  Bij het “Ruimte-voor-Ruimte”-principe kan gedacht worden dat voor elke ruimte, waarop bebouwing plaats gaat vinden of gebruikt gaat worden voor intensieve infrastructuur, dezelfde ruimte ergens anders gecompenseerd dient te worden in ruimte binnen het stedelijk gebied. Deze ruimte dient zich dan buiten de gedefinieerde huidige openbare groenstructuur te bevinden, doch te passen binnen een logische goed beargumenteerde visie. Op sommige essentiële plaatsen in de groenstructuur worden eisen gesteld aan de minimale breedte van het groengebied.

  Het “Ruimte-voor-Ruimte”-principe is geprojecteerd op de Vlaardingse situatie slechts een theoretisch mogelijke aanpak. In de praktijk zal dit principe niet of nauwelijks toepasbaar zijn, doordat door de gemeente Vlaardingen een keuze is gemaakt voor verdichting van het stedelijk gebied.
 • Ruimte-voor-Kwaliteit
  Bij het “Ruimte-voor-Kwaliteit”-principe kan gedacht worden dat voor elke ruimte, waarop bebouwing plaats gaat vinden of gebruikt gaat worden voor intensieve infrastructuur, de ruimte wordt gecompenseerd in kwaliteitsverbetering van een deel van de huidige openbare ruimte. Dit houdt in dat de prijs van een bepaald aantal jaar onderhoud, afhankelijk van het belang en de kwaliteit van de te gebruiken ruimte, aan de gemeente afgedragen dient te worden. Deze gelden dienen ingezet te worden om de andere gebieden binnen de groenstructuur kwalitatief te verbeteren. Op sommige essentiële plaatsen in de groenstructuur worden eisen gesteld aan de minimale breedte van het groengebied. Parels en snoeren dienen in tact gelaten te worden.
  Nieuwe projecten dienen aan te sluiten op het bestaande groen. De aanpassingen aan het bestaande groen en de aansluiting op het bestaande groen dienen gefinancierd te worden binnen het nieuwe project.
 • Geheel Verdeeld
  In de voorafgaande analyse is naar voren gekomen dat de differentiatie binnen de openbare (groene) ruimte van Vlaardingen vaak te wensen overlaat. In de normering van de analyse is een voorzet gegeven voor een thematische differentiatie. Geadviseerd wordt bij alle keuzerichtingen aan te sluiten bij deze thematische differentiatie. Daarnaast wordt het als wenselijk geacht een weloverwogen en beargumenteerde gedifferentieerde soortenvariatie toe te passen.
 • Samen Sterk
  Samen Sterk houdt in dat op enkele plaatsen in de openbare groenstructuur bebouwing zou kunnen worden toegestaan.

  Voorwaarden zouden dan echter wel zijn dat er minimale breedten voor de overblijvende groene ruimte worden gesteld en dat ook hier de overige basisbenaderingen gelden.

Terug naar overzicht Woonlandschappen
Terug naar overzicht Parken en pleinen

Park Hoge Vught, Breda

25jaar Plancompagnons1

25jaar Plancompagnons2     25jaar Plancompagnons

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Oppervlakte: 8,1 ha
Project: Ontwerp en uitvoeringsvoorbereiding stadspark

Belangrijke gedachte bij de herinrichting van het Park Hoge Vucht is dat er rekening gehouden moet worden met de toekomstige ontwikkelingen van het gebied. Daarnaast blijkt uit het budget dat zowel voor de herinrichting als voor het toekomstig beheer en onderhoud een gelimiteerd bedrag is. Hieruit volgt dat er is gezocht naar een sobere en heldere parkstructuur die aansluit op de toekomstige ontwikkeling van het omringend gebied.
In het park wordt een zonering aangebracht, van drukke en intensief in te richten en te onderhouden zones, tegenover gebieden met een natuurlijkere inrichting met bijbehorend extensief beheer en onderhoud. Kort samengevat kan gezegd worden dat met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijk resultaat moet worden behaald om een duidelijke structuur in hoofdlijnen na te streven. De variatie zal in de details ontstaan. Het Park Hoge Vucht vormt de overgang van het stedelijk met het landelijk gebied. In de toekomst is het park onderdeel van een parkzone die de buffer vormt tussen de kernen Breda en Teteringen. In deze parkzone zal waterrijke natuurontwikkeling een belangrijk aspect vormen.

Omdat een belangrijke wens vanuit de bewoners van de Hoge Vucht een kinderboerderij/dierenweide is, is hiervoor een centrale locatie uitgezocht. Dit element vormt een belangrijke component in het park. Tevens is een oude gedachte opgepakt waarbij het grootste deel van het park door Limousins wordt bevolkt. Limousins zijn runderen die zomer en winter buiten leven en, indien er voldoende gras te eten is, selfsupporting zijn. Naast dit alles is er gekeken of gewenste “parkfuncties”, zoals wandelen, zitten, spelen en dergelijke, te integreren zijn.

Het natuurmagazine Roots heeft, in 2012, het Hoge Vucht Park tot beste stadspark van de gemeente Breda aangewezen.

Terug naar overzicht Parken en pleinen