Werkwijze en honorarium

Werkwijze

Algemeen
Als opdrachtgever wilt u graag weten waar u aan toe bent bij het verstrekken van een opdracht. Voordat we een opdracht aanvaarden is contact met u als opdrachtgever en een bezoek aan het terrein noodzakelijk. Deze activiteiten zijn essentieel om te begrijpen wat u wenst en om wat voor landschap of probleem het gaat. Ieder project is maatwerk.
Aan de hand van uw vraag volgt een offerte waarin omschreven is hoe we een project aanpakken, welke gegevens we nodig hebben, de tijdsduur van het project en welk honorarium we rekenen. Afhankelijk van de overzichtelijkheid van de vraag zal het om een vaste prijs gaan voor de werkzaamheden of een opdracht op basis van uurtarief. Het is duidelijk dat een landschapsonderzoek, het opstellen van een ontwerpvisie, bewonersparticipatie en dergelijke moeilijker is in te schatten dan een terrein waar een vast omlijnd plan voor gemaakt moet worden. In de meeste gevallen kan een vaste prijs gegeven worden.

Werkwijze bij vast omlijnde groenprojecten zoals tuinen

De aanpak van tuinen kan duidelijk omschreven worden. Hieronder is beschreven wat de rol van de tuinarchitect is. Tevens zijn de verschillende stappen in het ontwerpproces beschreven en het honorarium dat hiermee is gemoeid.
Wat doet een tuin- en landschapsarchitect?
perspectief-tuin-Koos
Net zoals een architect een plan voor een huis ontwerpt, ontwerpt een tuinarchitect uw tuin. Daarbij houdt hij rekening met de grootte en de vorm van je tuin, de stijl van het gebouw en natuurlijk hoe u uw tuin wilt hebben.
De tuin drukt uw manier van leven/werken uit; bijvoorbeeld of u van status houdt of juist wilt bezig zijn met ecologie of het kweken van groenten en fruit of een relaxte manier van leven nastreeft. De tuinarchitect staat u op een onafhankelijke manier bij in het realiseren van uw tuindroom.
Hoe verloopt het ontwerpproces?
– Vooroverleg
In een vooroverleg denken we samen na over de potenties van de buitenruimte en de wensen en eisen aan uw tuin. Tevens worden afspraken gemaakt over onze samenwerking. Het overleg vormt de basis voor en voorlopig ontwerp.

– Voorlopig ontwerp

In een voorlopig ontwerp worden de wensen en eisen vertaald in een ruimtelijk concept, een hoofdindeling en een architectonische verschijningsvorm. Het resultaat is een tekening waarin de ideeën zijn verbeeld. Ook wordt een idee gegeven van de uitvoeringskosten.

– Definitief ontwerp

In een bespreking van het voorlopig ontwerp wordt nagegaan of de ideeën naar wens zijn uitgewerkt. Het definitieve ontwerp is een verdere vertaling van het voorlopig ontwerp met de uiteindelijke keuze van de volledige indeling van de tuin op basis waarvan de voorbereiding van de uitvoering kan plaats vinden. Met behulp van een staat van hoeveelheden volgt een nadere raming van de uitvoeringskosten.

– Uitvoeringsvoorbereiding

De uitvoeringsvoorbereiding omvat de werktekeningen zoals een beplantingsplan, bestratingsplan, technische details van eventuele bouwkundige elementen zoals vijvers, pergola’s, schuttingen en dergelijke. Het doel is een set tekeningen en een werkomschrijving te maken die nodig zijn voor de prijsvorming en een regelmatig verloop van de uitvoering door een hoveniersbedrijf.

Begeleiding uitvoering
In deze fase wordt het werk van de uitvoerende partij begeleid en gecontroleerd om tot het gewenste resultaat te komen.
 
Waarom een tuin- en landschapsarchitect inschakelen?

Het inrichten van een groenproject, zoals een tuin, tuin gebeurt misschien maar eens  of een enkele keer in je leven. Wanneer je van het buitenleven geniet, en wellicht ondersteuning nodig hebt voor het inrichten van een droomtuin, is het raadzaam een tuinarchitect in te schakelen. Door op een creatieve manier om te gaan met de inrichting van je tuin krijg je wat je wilt. Je hoeft niet iedere keer weer wijzigingen aan te brengen omdat er goed over is nagedacht. Vanaf het  begin kan er worden genoten van het groenproject.

Honorarium

Wat kost een ontwerp?

Uiteraard moet u in eerste instantie niet denken wat een tuinontwerp kost, maar wat het oplevert. Om toch enig idee te krijgen van de ontwerpkosten het volgende: Vooraf weten we niet hoe ingewikkeld het plan voor de tuin zal worden. Een vooroverleg is daarom noodzakelijk. Dit vrijblijvend gesprek geeft ons de kans om kennis te maken met elkaar.
Op basis hiervan wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Hiervoor zal een vergoeding gevraagd worden die afhankelijk is van de grootte van de tuin. Het bedrag hiervoor ligt tussen de € 900,– voor een tuin tot circa 500m2 en € 1.500,– voor een tuin tussen de 2.000 en 5.000m2. Deze prijzen zijn exclusief het eventueel inmeten van het perceel. Het honorarium van de erop volgende fasen kan pas duidelijk zijn nadat helder is hoe uitgebreid het ontwerp zal worden. Uiteraard heeft u hier persoonlijk grip op.


Richtprijs honorarium voor totaal groenproject

Het totale honorarium voor een geheel begeleidt project liggen tussen de 10 en 15% van de aanlegkosten van het groenproject. Mogelijk dat het inschakelen van een tuinarchitect voor het gehele proces niet nodig of wenselijk is.
Er kan gekozen worden voor een afrekening op uurbasis of voor een vooraf vastgesteld bedrag. Alle genoemde prijzen zijn prijspeil 2024 en exclusief omzetbelasting en onkosten. Eventuele reis- en reprokosten worden tegen de gemaakte kosten doorberekend.
In verband met de rechten en plichten inzake advisering beroept Plancompagnons zich op De Nieuwe Regeling 2011.