Renovatie Fatimapark te Sprundel

Het Fatimapark vormt al geruime tijd het groene hart van het dorp Sprundel. Nadat het jaren is verwaarloosd en in onbruik is geraakt heeft een groep actievelingen in samenspraak met de gemeente Rucphen de handen ineen geslaan. In 2009 heeft een waardebepaling plaatsgevonden. Tevens is een visie voor de ontwikkeling gemaakt door Plancompagnons. In 2016 zijn vervolgens de uitwerkingsplannen voor de renovatie Fatimapark gemaakt. Deze plannen zijn onlangs uitgevoerd. Wat nog rest is het aanvullen van de beplantingen. Dit zal door de beheerders van de begraafplaats geschieden met behulp van de heemtuin.
Het geheel draagt bij aan de samenhangende eenheid van de historische kern van Sprundel. Deze eenheid bestaat uit de Sint Jan de Doperkerk, een pastorie met een pastorietuin (1842) een voormalig kloostergebouw (1909) met patronaatsgebouw (De Trapkes), een basisschool en een begraafplaats met het Fatimapark (1945). Het Fatimapark is een processiepark en heet in de volksmond “Het Sprundels Bos”.

Lees “Renovatie Fatimapark te Sprundel” verder

Develpark, Zwijndrecht

DSC00055     DSC00051

DSC00044     DSC00033

DSC00027     park

Opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht
Oppervlakte: 19 hectare
Project: Visie op de herinrichting van een stadsparkplattegrond

Het Develpark  is een park, gelegen op een eiland in de Devel, dat is ontworpen in 1962. Het oorspronkelijke ontwerp van Hans Warnau en Jasper Meijers is een zuiver voorbeeld van de streng modernistische ontwerpstijl. Het is de ontwerpstijl van de wederopbouw. Strak, sober en overzichtelijk opgebouwd volgens een systeem waarin de ruimtewerking belangrijk is. Dankzij deze stijl is het concept van het park nog nagenoeg intact gebleven.

Ondanks de heldere opzet van het park is er toch een verwaarloosde indruk ontstaan. Deze indruk wordt bepaald doordat de beplanting een te gesloten beeld oproept. Hierdoor ontstaat weer een gevoel van onveiligheid, een kenmerk van deze tijd voor ruimtes die verlaten en onoverzichtelijk zijn. Hierdoor wordt het park nauwelijks meer gebruikt en functioneert het niet als het groene hart van de kern van Zwijndrecht. De vicieuze cirkel van verwaarlozing en minder gebruik door de burgers van Zwijndrecht moet doorbroken worden.

Het park heeft de potentie om het belangrijkste park van Zwijndrecht te worden. De hoofdstructuur is aanwezig, de burgers van Zwijndrecht willen gebruik maken van het park (maar wel van een aantrekkelijk en veilig park) en de gemeente ziet de potenties van deze groene plek.

Plancompagnons heeft een aantal voorstellen gemaakt die een impressie geven van de verschillende modellen waarin het park ontwikkeld kan worden. In alle varianten blijft het concept van 1962 in takt.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

Park Oosterhof, Boxtel

VO inrichtingsplan 1-7-2010.psd VO profielen 1-7-2010.pdf

Opdrachtgever: Gemeente Boxtel
Oppervlakte: 3,3 hectare

Project: Inpassing retentievoorziening en herinrichting wijkpark

 

De wijk Boxtel-Oost kampt al vanaf de realisatie van woonwijk met wateroverlast. Ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft samen met de gemeente onderzoek gedaan naar de oorzaak en oplossingen bedacht. Een van de maatregelen die genomen moeten worden is het realiseren van en retentievijver in de nabijheid van de woonwijk. In het Park Oosterhof is ruimte om deze te realiseren.

Park Oosterhof was een park met volwassen bomen van circa zestig jaar oud. Verder bestaat het park uit grote grasvelden en een onderbeplanting die aan een opknapbeurt toe is. De komst van een (retentie)vijver heeft de attractie waarde van het park vergroot. Op het centrale gazon is een slingerende watergang gemaakt met daaraan gekoppeld een organisch vormgegeven vijver. Bij hoge water afvoeren zal het water via de watergang naar de vijver stromen en daar gebufferd worden. Een overstort zorgt ervoor dat het teveel aan water, dat na verloop van tijd kan ontstaan, afgevoerd wordt naar rivier de Dommel.

Bij het graven van de vijver is de vrijkomende grond in het park verwerkt als glooiende grondlichamen. Op deze heuvels en op de oevers van de vijver/watergang zijn bloemrijke grasvelden voorgesteld. Doorheen deze kruidenrijke grasvelden lopen graspaden voor de wandelaars uit de woonwijk. In de watergang is een oversteekplaats gemaakt met stapstenen van natuursteen keien.
De bestaande bomen in het park zijn bewaard. De onderbeplanting is verjongd en aangevuld met inheems plantmateriaal. Ook langs deze beplanting zijn kruidenrijke zomen gerealiseerd waardoor het park nog meer ecologische en recreatieve waarde krijgt.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

Park Lierenland, Boxtel

VO doorsnede  Print

variant 0A Variant 0F

Opdrachtgever: Gemeente Boxtel
Oppervlakte: 10 hectare
Project: Ontwikkelen ontwerpvisie herinrichting wijkpark

Rijkswaterstaat (RWS) is voornemens de A2 tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch te verbreden. Voor de gemeente Boxtel heeft dit tot gevolg dat ter hoogte van Park Lierenland de helft van de geluidswal te vervallen en dat de resterende helft van een geluidsscherm wordt voorzien om voor
voldoende geluidsreductie te zorgen. Dit schermt komt 1,5 tot 2 m boven de wal uit wat visueel gezien nadelig is voor de bewoners van huizen liggend aan Park Lierenland en de gebruikers van het park.
Bij deze verbreding zullen circa 6 hectare bosplantsoen en circa 140 bomen verwijderd moeten worden. Een deel van de bomen zou eventueel herplant kunnen worden. Voor de beplanting bestaat de compensatieplicht volgens de boswet. Voor de gemeente Boxtel zou het interessant kunnen zijn om (een deel) van de verplichte compensatie in Park Lierenland te verwerken om daarmee de gevolgen van de verbreding voor de bewoners te compenseren, de beleving van het park te verbeteren en de functie als ecologische verbindingszone te versterken.

Plancompagnons is benaderd voor het uitwerken van meerdere scenario’s. Daarbij is gekeken naar de ruimtelijke beleving, de ecologische betekenis en de functies van het park. Een viertal varianten is onderzocht. Per variant zijn de eenmalige inrichtingskosten en de jaarlijkse beheerkosten bepaald.
Tevens is gekeken naar mogelijkheden om het geheel te financieren.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

Processiepark, St. Willebrord

25jaar Plancompagnons    25jaar Plancompagnons2

25jaar Plancompagnons1

Opdrachtgever: Gemeente Rucphen
Oppervlakte: 5 ha
Project: Renovatie historisch processiepark (Rijksmonument, prijsvraag – 1e prijs)

 

De kerk, de Mariagrot, enkele beelden en het park zijn door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschappen en Monumenten (RACM)
aangewezen als rijksmonument. Voor de kerk, Mariagrot en beelden was dit logisch, maar van het park was weinig meer over.

Karakteristiek voor het Processiepark in Sint Willebrord zijn het volwassen parkbos met het slingerend verloop van het pad langs de kruiswegstaties, de formele centrale as voor de kerk, de Mariagrot en de halfronde singel met begeleidende rondgang. Deze elementen zijn gerenoveerd voor zover dit mogelijk was. Daarnaast zijn er extra paden gemaakt, als kortsluiting tussen de oorspronkelijke paden, waardoor het park ook als wandelpark gebruikt kan worden. Het rijksmonument heeft hierdoor duidelijk het karakter van een processiepark behouden en daarnaast een meerwaarde gekregen als dorpspark voor de bewoners van Sint Willebrord. Om de begrenzing van het park te accentueren is een viertal poorten gerealiseerd.

Het park is destijds, als voorbeeld van de ontwikkeling van het katholicisme en de stichting van nieuwe bedevaartplaatsen in het interbellum, uit cultuurhistorisch oogpunt als monument aangewezen. Het wordt tevens gezien als voorbeeld van een typologische ontwikkeling van processieparken. Tot slot heeft het kunsthistorische waarde vanwege de stijl en ornamentiek. De waarde van het ensemble ligt ook in de hoogwaardige kwaliteit van de nog resterende beelden. Stedenbouwkundig is het waardevol vanwege de historisch-ruimtelijke relatie van groenvoorzieningen en wegen met de bebouwing van het centrum van Sint Willebrord.

Terug naar overzicht Erfgoed
Terug naar overzicht Parken en pleinen
Naar artikel in vakblad groen

Park Hoge Vught, Breda

25jaar Plancompagnons1

25jaar Plancompagnons2     25jaar Plancompagnons

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Oppervlakte: 8,1 ha
Project: Ontwerp en uitvoeringsvoorbereiding stadspark

Belangrijke gedachte bij de herinrichting van het Park Hoge Vucht is dat er rekening gehouden moet worden met de toekomstige ontwikkelingen van het gebied. Daarnaast blijkt uit het budget dat zowel voor de herinrichting als voor het toekomstig beheer en onderhoud een gelimiteerd bedrag is. Hieruit volgt dat er is gezocht naar een sobere en heldere parkstructuur die aansluit op de toekomstige ontwikkeling van het omringend gebied.
In het park wordt een zonering aangebracht, van drukke en intensief in te richten en te onderhouden zones, tegenover gebieden met een natuurlijkere inrichting met bijbehorend extensief beheer en onderhoud. Kort samengevat kan gezegd worden dat met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijk resultaat moet worden behaald om een duidelijke structuur in hoofdlijnen na te streven. De variatie zal in de details ontstaan. Het Park Hoge Vucht vormt de overgang van het stedelijk met het landelijk gebied. In de toekomst is het park onderdeel van een parkzone die de buffer vormt tussen de kernen Breda en Teteringen. In deze parkzone zal waterrijke natuurontwikkeling een belangrijk aspect vormen.

Omdat een belangrijke wens vanuit de bewoners van de Hoge Vucht een kinderboerderij/dierenweide is, is hiervoor een centrale locatie uitgezocht. Dit element vormt een belangrijke component in het park. Tevens is een oude gedachte opgepakt waarbij het grootste deel van het park door Limousins wordt bevolkt. Limousins zijn runderen die zomer en winter buiten leven en, indien er voldoende gras te eten is, selfsupporting zijn. Naast dit alles is er gekeken of gewenste “parkfuncties”, zoals wandelen, zitten, spelen en dergelijke, te integreren zijn.

Het natuurmagazine Roots heeft, in 2012, het Hoge Vucht Park tot beste stadspark van de gemeente Breda aangewezen.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

Bijlooppark, Breda

25jaar Plancompagnons1     25jaar Plancompagnons2

25jaar Plancompagnons

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Oppervlakte: 4 hectare
Werkomschrijving: Ontwerp buurtpark

Het Bijlooppark, gelegen aan de westzijde van Princenhage tegen een geluidswal van een drukke ontsluitingsweg rondom de kern van Breda, vormt een uitloopgebied voor Princenhage. Het park wordt doorsneden door een beek, de Bijloop genaamd. Naar aanleiding van een veranderd gebruik van het park en de noodzaak om het te renoveren vanwege slijtage, is een herinrichtingsplan gemaakt. De functies van het park bestaan uit recreatie en natuurontwikkeling. Visueel-ruimtelijk is het park meer bij de naast gelegen woonwijk betrokken. Open ruimten en bomenrijen met hagen zijn over de wijkontsluitingsweg getrokken om deze relatie te versterken. In deze zone is daarom ook een avontuurlijke speelplek gerealiseerd.

De Bijloop met zijn wisselende waterstanden en stroomsnelheden vormt de belangrijkste natuurlijke attractie. Om dit voor de gebruikers van het park te accentueren is met natuursteenkeien een overgang over een zijarm van de beek gemaakt. Hier vlakbij is de belangrijkste zit- en ontmoetingsplek gemaakt. Ook op andere plaatsen liggen natuursteenkeien om op te zitten of mee te spelen. Een rij oude bomen volgt een belangrijk deel van de Bijloop en begeleidt de hoofdontsluiting van het park. Door de strakke vormgeving vormt dit wandelpad een contrast met de natuurlijke oevers van de waterloop. Informatieborden geven uitleg over de natuurlijke omgeving, zoals de Bijloop en de paddenpoelen.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

Park Gedempte Kanaalarm, Hansweert

25jaar Plancompagnons      2

25jaar Plancompagnons1

Opdrachtgever: Gemeente Reimerswaal
Oppervlakte: 18 ha
Project: Ontwerp parkgebied (Prijsvraag  – 1e prijs)

De gedempte kanaalarm omvat een gebied van circa 18 hectare gelegen tussen de kern van Hansweert en het Kanaal door Zuid-Beveland. Het wordt aan de zuid- en oostzijde begrensd door dijken, die op Deltahoogte zijn gebracht. Het buitendijkse gedeelte van circa 12 hectare groot, ten zuiden van de gedempte kanaalarm, is opgespoten met baggerspecie (slibdepot) en kan bij zeer hoge waterstanden onder water komen te staan. Het plangebied wordt gekenmerkt door een langgerekte, evenwijdig aan het kanaal gelegen open ruimte, ten dele begrensd door dijken. De aanwezigheid van het kanaal en de Schelde is sfeerbepalend in het gebied. Uniek zijn de overblijfselen van het voormalige sluizencomplex, dat nog deels boven het met gras ingezaaid gebied uitkomt. Het gehele complex is toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Door de gemeente is besloten, vooruitlopend op de ontwikkeling van het woning- bouwgedeelte, op korte termijn over te gaan tot de inrichting van de groengebieden. Hiervoor zijn in 1998, drie ontwerpbureau’s uitgenodigd om hun visie op het gebied te geven en dit te verbeelden in een schetsontwerp.

Uiteindelijk werd gekozen voor de visie en het ontwerp van Plancompagnons. Onze visie op het gebied omvat het versterken van de relatie tussen Hansweert en het kanaal en het ontwerpen van een park passend bij het beeld van een dorpskern in een landelijk gebied. Daarnaast moet het park een eenheid in vorm hebben en aansluiten op haar omgeving. Grootschaligheid, strakke lijnen en een heldere structuur vormen hierin belangrijke onderdelen. Het gras, dat in verschillende verschijningsvormen (gazon, ruig gras, kruidenrijk grasland en dierenweiden) voorkomt, vormt een bindend element in het park.

Terug naar overzicht Parken en pleinen