Herinrichting Buurtschap Kalksheuvel

Rondom het historische buurtschap Kalksheuvel, onderdeel van de gemeente Boxtel, spelen verschillende zaken die de noodzaak van een herinrichting van de openbare ruimte oproepen. Het gaat hierbij om de nieuwe Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (de VLK), de sluiting van de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat voor gemotoriseerd verkeer en de vervanging van de riolering in het buurtschap. Door beide verkeerstechnische maatregelen zal het verkeer in het buurtschap sterk afnemen. Hierdoor krijgen de straten, en met name de Kapelweg, hun functie als woonstraat weer terug. Om werk met werk te maken wordt de herinrichting gekoppeld aan het vervangen van de riolering.

Ontwerpproces openbare ruimte Kalksheuvel

Plancompagnons is gevraagd het ontwerpproces te begeleiden. Dit ontwerpproces geschiedt samen met de bewoners van Kalksheuvel. De wensen van de bewoners zijn in een eerder stadium geïnventariseerd. Dit is gebeurd via gesprekken en enquêteformulieren. Deze wensen lopen nogal uiteen, zoals wel of geen bomen verwijderen/toevoegen, wel of geen eenrichtingsverkeer, wel of geen grote aanpassingen ten opzichte van de huidige inrichting.

Met deze informatie is een drietal modellen uitgewerkt. Een model met minimale aanpassingen, een model met eenrichtingsverkeer en een model met een woonerf-sfeer. Deze modellen zijn gemaakt om te peilen wat de bewoners het meest aanspreekt. In een bijeenkomst op 31 mei jongstleden, waarbij ruim 70 bewoners aanwezig waren, is breed gesproken over de gevolgen van de geplande verkeersmaatregelen en de invloed hiervan op het buurtschap. Tevens zijn de voor- en nadelen van ieder model doorgenomen. In de pauze was er een mogelijkheid om de modellen wat beter te bestuderen en vragen te stellen.

Na de pauze is er gevraagd om te kiezen voor een model dat het best aansluit bij de wensen. Er is naar voren gekomen dat de bewoners haast gelijk verdeeld over de modellen een keus maakten. Vervolgens is aan verschillende bewoners gevraagd waarom zij juist voor dat model kozen. Wat opvallend was, dat bij de keus voor het model eenrichtingsverkeer dit gebaseerd was op de gedachte dat er dan meer parkeerplaatsen gemaakt kunnen worden.

Ziel van de plek

Met alleen het kiezen van praktische redenen krijg je nog geen goed resultaat. Bij het maken van het ontwerp moet “de ziel van de plek” gerespecteerd worden in het ontwerp. “De ziel van de plek” voor Kalksheuvel kan omschreven worden als een buurtschap met een historische en landelijke uitstraling. Een plek waar het leven gemoedelijk is. Het is de bedoeling van het ontwerp deze sfeer weer voelbaar te maken.

De historische ontwikkeling bepaalt in zekere mate de ziel van Kalksheuvel. In het kader van deze opdracht zijn daarom ook de historische topografische kaarten bestudeerd. De ware aard van Kalksheuvel kan alleen ontdekt worden door op verschillende momenten ter plekke rond te kijken en te overleggen met de bewoners van het buurtschap.

Voortgang

Het vervolg van het ontwerpproces is dat er twee schetsontwerpen gemaakt worden. Hierbij worden de als belangrijk geachte wensen van de bewoners verwerkt in deze twee schetsen. Ook hiervan wordt te zijner tijd aan de bewoners gevraagd waar hun voorkeur naar uitgaat. Onderdelen van het ene plan kunnen ingepast worden in het andere plan.

Met deze informatie zal uiteindelijk het college van de gemeente Boxtel een keuze maken voor welk ontwerp gekozen wordt.

De realisatie van het geheel is gekoppeld aan de uitvoering van de VLK en de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden. De bestemmingsplanprocedure van de VLK is afgelopen voorjaar gestart. De aanleg van deze verbindingsweg kan dus nog wel enkele jaren duren.