Aanpassing Algemene Begraafplaats Klundert

Aanpassingen Algemene Begraafplaats Klundert 3

De Algemene Begraafplaats Klundert is eigendom van de gemeente Moerdijk. Wanneer mensen overlijden in Klundert is de laatste wens van de overledenen vaak om op deze begraafplaats begraven te worden. Met als gevolg dat haast alle plekken op de begraafplaats bezet zijn. In de nabijgelegen grotere kern Zevenbergen is een nieuwe begraafplaats in ontwikkeling. Er is echter gebleken dat een groot deel van de bewoners van Klundert gehecht is aan een plek op de begraafplaats in hun stad. Daarom was een aanpassing van de Algemene Begraafplaats Klundert onvermijdelijk.

Aanpassingen Algemene Begraafplaats Klundert 1
Aanpassing aansluitend op de bestaande paden- en groenstructuur – Foto’s Edwin Holtrop.

Verschillende voorstellen voor aanpassing begraafplaats

In het voorstadium zijn verschillende mogelijkheden bekeken om meer plekken te creëren voor graven. De volgende alternatieven zijn bekeken:
– ruimen van de graven waarvan de grafrechten zijn verlopen;
– herinrichting van delen van de begraafplaats;
– uitbreiden van de begraafplaats.

Ieder voorstel heeft zijn voor- en nadelen. Uiteindelijk is gekozen voor een combinatie van enkele ideeën.

Aanpassingen Algemene Begraafplaats Klundert 2
Nieuw watertappunt op granieten vloer

Ruimen van graven waar grafrechten van zijn verlopen

Het ruimen van graven heeft wel voor ruimte gezorgd op de begraafplaats maar onvoldoende voor de toekomst van begraven op deze locatie.

Op een deel van de begraafplaats zijn open plekken ontstaan. Dit biedt mogelijkheden om een nieuwe paden structuur te maken. Omdat deze mogelijkheid nu dichtbij komt kunnen niet alle vrijgekomen graven gebruikt worden. Deze ruimte blijft gereserveerd om de gewenste padenstructuur te kunnen realiseren. Na het doorvoeren van de nieuwe padenstructuur ontstaat er ruimte voor meer graven.

Nu is het zo dat deze nieuwe padenstructuur nog niet uitgerold kan worden omdat voor sommige graven nog grafrechten worden betaald en dus niet geruimd kunnen worden.

Herinrichting van delen van de begraafplaats

Op delen van de begraafplaats zijn heestervakken of grotere gazons aanwezig. Door deze plekken efficiënt her in te richten ontstaat ruimte voor extra graven. Tevens kan er door het ruimen van graven een herinrichting van de padenstructuur ontstaan. Wanneer bepaalde graven komen te vervallen (dus wanneer er geen grafrechten meer worden betaald), kan het zijn dat een hele nieuwe rij kan worden uitgegeven.

Van belang bij al deze ingrepen is dat het groene karakter van de begraafplaats behouden blijft. Dat is één van de sterke punten van deze plek.

Uitbreiden van de begraafplaats

Tijdens het maken van schetsen voor het uitbreiden van de begraafplaats is naar voren gekomen dat dit relatief hoge kosten veroorzaakt met, naar verhouding, weinig extra ruimte. Dit komt omdat het terrein op een eiland is gelegen. Bij een grote uitbreiding moeten er bruggen gerealiseerd worden of watergangen gedempt. Met dit laatste kan het Waterschap niet akkoord gaan in verband met het bergend vermogen van de bestaande watergangen. Ook de omwonenden zijn het niet eens met deze wijze van uitbreiden van de begraafplaats.

Wel bestaat er een mogelijkheid om een kleinschalige uitbreiding te maken ten westen van de entree. Deze optie moet verder worden uitgewerkt en is voorlopig nog niet aan de orde.

Aanpassingen Algemene Begraafplaats Klundert 3
Nieuwe grafvelden vóór de aula

1e fase van aanpassingen

De aanpassing van de begraafplaats nabij de ingang, ten noorden van het hoofdpad, is aangepakt. Door de graven in gazonstroken in te bedden ontstaat eenheid en een groen beeld op de begraafplaats. De hagen, die aan de kopse kanten van de graven zijn aangeplant dragen hieraan eveneens een steentje bij.

Er is veel aandacht besteed aan het behoud van de fraaie en grote beuken nabij de aula op de begraafplaats. Dit is een formele plek geworden die wordt versterkt door het aanleggen van een vaste planten border. In de border komen  soorten voor zoals Japanse zegge (Carex morrowii ‘Variegata’), Brandkruid (Phlomis russeliana) en Reuzenui (Allium ‘Giganteum’). Allen zijn sterke soorten die een langere periode hun sierwaarde hebben.

Realisatie


Via een onderhandse aanbesteding heeft Hoveniersbedrijf F.C. Blom uit Oudenbosch de opdracht gegund gekregen. De planvorming is hoofdzakelijk door de gemeente Moerdijk gedaan met een bijdrage van Plancompagnons. Het werk is in de loop van mei 2017 gerealiseerd.

Voor meer informatie over de begraafplaats klik hier.