Landgoed, Waspik

Opdrachtgever: Particulier
Oppervlakte: 10 hectare
Project: Landschappelijke inpassing en ontwerp voor een nieuw landgoed (i.s.m. Leon Rombouts)

Er is een initiatief om een gevarieerd bosgebied te realiseren in combinatie met weiden en een waterpartij. Het doel hiervan is om de natuurwaarden te vergroten door verschillende milieutypen aan te brengen. Hierdoor ontstaat een waardevol natuurbos aan de rand van de lintbebouwing van Raamsdonk/Waspik.

Visueel-ruimtelijk
In visueel-ruimtelijke zin valt het rommelige karakter op van de achterzijde van het bebouwingslint van Waspik, de richting van de verkaveling haast loodrecht op de Benedenkerkstraat/Luitenambachtstraat en de koepelkerk van Raamsdonk. Met de planvorming is hierop ingespeeld.
Het landschap ter plaatse is door de jaren heen veranderd; van een open gebied met natte veengrond en beplanting langs de slagen naar een rommelig landschap ontstaan door bedrijfsgebouwen, dennenakkers , laan- en erfbeplanting. Het open slagenlandschap wordt zo mogelijk terug gebracht.
In het plan is het terrein opgedeeld in stroken die de richting van het landschap volgen. De meeste stroken worden beplant. Hierbij zullen verschillende bostypen worden aangebracht waarbij de Zomereik een hoofdrol vervult. In dezelfde richting worden een waterplas gegraven en graslanden ingezaaid. De vrijkomende grond van de waterpartij en de paddenpoel wordt gebruikt om delen, waar bos geplant wordt, op te hogen. Nabij de waterplas vormt een uitzichtheuvel van circa vier meter het centrum van het natuurbos.

Ecologisch
Om een grotere variatie in milieutypen te verkrijgen worden verschillen in vruchtbaarheid en vochttoestand van de bodem gecreëerd. Sommige delen worden afgegraven om een nattere en voedsel armere uitgangssituatie te creëren voor het bos en gedeelten van het grasland. Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans zodat alle grond binnen het terrein wordt verwerkt.
De verschillende milieutypen (bos, water, grasland), de lange randlengte van de beplantingen en de waterpartijen maken het gebied aantrekkelijk voor de vegetatie en de daarbij horende verschillende soorten vogels, zoogdieren, amfibieën en insecten.

Functioneel
Doordat de grond niet bijzonder geschikt is voor landbouwgronden zal de functie van het terrein veranderen en de nadruk wordt gelegd op de ecologische functie van een natuurbos. Naast de ecologische functie van het bosgebied biedt het terrein de mogelijkheid om natuur educatieve excursies te organiseren.

Terug naar overzicht Landgoederen en buitenplaatsen
Terug naar overzicht Landelijke tuinen