Villapark Houtribhoogte, Lelystad

svp1809

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad – i.s.m. Witteveen en Bos en S.V.P.
Oppervlakte: 3 hectare
Project: Visievorming en ontwerp buitenruimte villapark

 

Het ontwerp openbare ruimte voor het plan Houtribhoogte is tot stand gekomen door een integrale samenwerking tussen de stedenbouwkundigen en architecten van S.V.P.; de landschapsarchitect van Plancompagnons en de civiele adviseurs van Witteveen+Bos.

Uitgangspunt voor de ruimtelijke inrichting is allereerst de bestaande situatie. De aanwezige hoogteverschillen van dijk tot Houtribweg zijn en blijven gehandhaafd en soms versterkt teruggebracht zowel in woningontwerp als de inrichting van het gebied. Duurzaam aspect hierbij is dat met een gesloten zand / grondbalans wordt gewerkt.

De waterhuishouding in het plan zal worden gekenmerkt door het vasthouden en infiltreren van gebiedseigen regenwater. Alle dak- en wegwater wordt oppervlakkig, controleerbaar en zichtbaar voor de bewoners afgevoerd naar infiltratiegebieden in de duinpan danwel naar waterpartijen in de Wetlands. Voor parkeerplekken worden speciale filtratievoorzieningen getroffen. Er is slechts sprake van één enkel DWA=vuilwaterafvoersysteem voor de afvoer van de woningen.

Voordelen hiervan zijn:

  • minder ruimtegebruik;
  • minder kosten in aanleg + beheer;
  • geen foute aansluitingen mogelijk;
  • alleen vuilwater naar de AWZI.

Bij de ontsluiting van het plan aan de dijkzijde wordt de bestaande dijkweg geheel gehandhaafd. Het karakter van de dijk als ook de ontsluiting van de jachthavens en Parkhaven wordt door de uitbreiding feitelijk niet veranderd. De ontsluiting van de dijkwoningen met de achterliggende duinpanwoningen danwel rietlandwoningen vindt plaats vanaf een parallelweg met één aansluitpunt op de bestaande dijkweg. De duintopwoningen en de aansluitende duinpanwoningen en duinrandwoningen worden ontsloten vanaf de dijkweg met een voor auto´s doodlopende weg. Het gebied van de schakel wordt voor autoverkeer niet doorverbonden met de dijkweg, hetgeen een verkeersluw gebied oplevert.
De in het programma van eisen omschreven fietsroutes zijn in de plannen verwerkt. Het landschap, bestaande uit de Wetlands, de duinen en de dijk wordt ondanks de insnijding door woningen en ontsluitingen in grote delen van het plan gehandhaafd door versterking van het bestaande abiotische en biotische milieu. Van enige versnippering is geen sprake.
Het beheer zal voorts bepalend zijn voor het uiteindelijk resultaat. Door de woningtypologie en de inrichting daarop afgestemd zal iedere cluster zijn eigen identiteit krijgen in een speelse samenwerking tussen niveau´s, water- en groenzone`s, ontsluitingen en steiger/bruggen. Een uniek woonconcept is hiermee bereikbaar en haalbaar.

Terug naar overzicht Woonlandschappen