Parels en Snoeren, Vlaardingen

11_thematische ontwikkeling-Layout1  9_kwaliteit hfdstr openbare ruimte-Layout1

7_groenfuncties-Layout1

Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Oppervlakte: circa 4.100 hectare
Werkomschrijving: Groenstructuurplan als aanvulling op groenbeleidsplan.

In de benaderingswijze moet de kwaliteit van de openbare ruimte voorop staan, doch in samenhang met de kwantiteit. Basis voor de versterking en het behoud van het groen kan dan worden gezocht in vier principes, respectievelijk een “Ruimte-voor-Ruimte”-principe, een “Ruimte-voor-Kwaliteit”-principe en een “Geheel-Verdeeld”-principe. Deze principes gelden dan voor alle gebieden. Daarnaast wordt een aanvullend principe aangedragen, dat slechts voor nader gedefinieerde gebieden kan gelden, het “Samen-Sterk”-principe. Eventuele uitwerkingen van deze principes zullen in nauw overleg dienen te gebeuren met de afdeling Stadsontwikkeling.

 • Ruimte-voor-Ruimte
  Bij het “Ruimte-voor-Ruimte”-principe kan gedacht worden dat voor elke ruimte, waarop bebouwing plaats gaat vinden of gebruikt gaat worden voor intensieve infrastructuur, dezelfde ruimte ergens anders gecompenseerd dient te worden in ruimte binnen het stedelijk gebied. Deze ruimte dient zich dan buiten de gedefinieerde huidige openbare groenstructuur te bevinden, doch te passen binnen een logische goed beargumenteerde visie. Op sommige essentiële plaatsen in de groenstructuur worden eisen gesteld aan de minimale breedte van het groengebied.

  Het “Ruimte-voor-Ruimte”-principe is geprojecteerd op de Vlaardingse situatie slechts een theoretisch mogelijke aanpak. In de praktijk zal dit principe niet of nauwelijks toepasbaar zijn, doordat door de gemeente Vlaardingen een keuze is gemaakt voor verdichting van het stedelijk gebied.
 • Ruimte-voor-Kwaliteit
  Bij het “Ruimte-voor-Kwaliteit”-principe kan gedacht worden dat voor elke ruimte, waarop bebouwing plaats gaat vinden of gebruikt gaat worden voor intensieve infrastructuur, de ruimte wordt gecompenseerd in kwaliteitsverbetering van een deel van de huidige openbare ruimte. Dit houdt in dat de prijs van een bepaald aantal jaar onderhoud, afhankelijk van het belang en de kwaliteit van de te gebruiken ruimte, aan de gemeente afgedragen dient te worden. Deze gelden dienen ingezet te worden om de andere gebieden binnen de groenstructuur kwalitatief te verbeteren. Op sommige essentiële plaatsen in de groenstructuur worden eisen gesteld aan de minimale breedte van het groengebied. Parels en snoeren dienen in tact gelaten te worden.
  Nieuwe projecten dienen aan te sluiten op het bestaande groen. De aanpassingen aan het bestaande groen en de aansluiting op het bestaande groen dienen gefinancierd te worden binnen het nieuwe project.
 • Geheel Verdeeld
  In de voorafgaande analyse is naar voren gekomen dat de differentiatie binnen de openbare (groene) ruimte van Vlaardingen vaak te wensen overlaat. In de normering van de analyse is een voorzet gegeven voor een thematische differentiatie. Geadviseerd wordt bij alle keuzerichtingen aan te sluiten bij deze thematische differentiatie. Daarnaast wordt het als wenselijk geacht een weloverwogen en beargumenteerde gedifferentieerde soortenvariatie toe te passen.
 • Samen Sterk
  Samen Sterk houdt in dat op enkele plaatsen in de openbare groenstructuur bebouwing zou kunnen worden toegestaan.

  Voorwaarden zouden dan echter wel zijn dat er minimale breedten voor de overblijvende groene ruimte worden gesteld en dat ook hier de overige basisbenaderingen gelden.

Terug naar overzicht Woonlandschappen
Terug naar overzicht Parken en pleinen