Park Lierenland, Boxtel

Opdrachtgever: Gemeente Boxtel
Oppervlakte: 10 hectare
Project: Ontwikkelen ontwerpvisie herinrichting wijkpark


Rijkswaterstaat (RWS) is voornemens de A2 tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch te verbreden. Voor de gemeente Boxtel heeft dit tot gevolg dat ter hoogte van Park Lierenland de helft van de geluidswal te vervallen en dat de resterende helft van een geluidsscherm wordt voorzien om voor
voldoende geluidsreductie te zorgen. Dit schermt komt 1,5 tot 2 m boven de wal uit wat visueel gezien nadelig is voor de bewoners van huizen liggend aan Park Lierenland en de gebruikers van het park.
Bij deze verbreding zullen circa 6 hectare bosplantsoen en circa 140 bomen verwijderd moeten worden. Een deel van de bomen zou eventueel herplant kunnen worden. Voor de beplanting bestaat de compensatieplicht volgens de boswet. Voor de gemeente Boxtel zou het interessant kunnen zijn om (een deel) van de verplichte compensatie in Park Lierenland te verwerken om daarmee de gevolgen van de verbreding voor de bewoners te compenseren, de beleving van het park te verbeteren en de functie als ecologische verbindingszone te versterken.

Plancompagnons is benaderd voor het uitwerken van meerdere scenario’s. Daarbij is gekeken naar de ruimtelijke beleving, de ecologische betekenis en de functies van het park. Een viertal varianten is onderzocht. Per variant zijn de eenmalige inrichtingskosten en de jaarlijkse beheerkosten bepaald.
Tevens is gekeken naar mogelijkheden om het geheel te financieren.

Terug naar overzicht Parken en pleinen