Park Gedempte Kanaalarm, Hansweert

Opdrachtgever: Gemeente Reimerswaal
Oppervlakte: 18 ha
Project: Ontwerp parkgebied (Prijsvraag – 1e prijs)


De gedempte kanaalarm omvat een gebied van circa 18 hectare gelegen tussen de kern van Hansweert en het Kanaal door Zuid-Beveland. Het wordt aan de zuid- en oostzijde begrensd door dijken, die op Deltahoogte zijn gebracht. Het buitendijkse gedeelte van circa 12 hectare groot, ten zuiden van de gedempte kanaalarm, is opgespoten met baggerspecie (slibdepot) en kan bij zeer hoge waterstanden onder water komen te staan. Het plangebied wordt gekenmerkt door een langgerekte, evenwijdig aan het kanaal gelegen open ruimte, ten dele begrensd door dijken. De aanwezigheid van het kanaal en de Schelde is sfeerbepalend in het gebied. Uniek zijn de overblijfselen van het voormalige sluizencomplex, dat nog deels boven het met gras ingezaaid gebied uitkomt. Het gehele complex is toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Door de gemeente is besloten, vooruitlopend op de ontwikkeling van het woning- bouwgedeelte, op korte termijn over te gaan tot de inrichting van de groengebieden. Hiervoor zijn in 1998, drie ontwerpbureau’s uitgenodigd om hun visie op het gebied te geven en dit te verbeelden in een schetsontwerp.

Uiteindelijk werd gekozen voor de visie en het ontwerp van Plancompagnons. Onze visie op het gebied omvat het versterken van de relatie tussen Hansweert en het kanaal en het ontwerpen van een park passend bij het beeld van een dorpskern in een landelijk gebied. Daarnaast moet het park een eenheid in vorm hebben en aansluiten op haar omgeving. Grootschaligheid, strakke lijnen en een heldere structuur vormen hierin belangrijke onderdelen. Het gras, dat in verschillende verschijningsvormen (gazon, ruig gras, kruidenrijk grasland en dierenweiden) voorkomt, vormt een bindend element in het park.

Terug naar overzicht Parken en pleinen