Ontwerp retentie voorzieningen, Boxtel

Opdrachtgever: Gemeente Boxtel
Oppervlakte: 4 hectare
Project: Landschappelijk inpassing en vormgeving retentievoorzieningen


Om wateroverlast te voorkomen zijn in het stroomgebied van de Rijn en de Maas maatregelen getroffen. Deze maatregelen bestaan uit de aanleg van retentievijvers, het afkoppelen van verharde oppervlakken van de riolering, retentie en infiltratie van regenwater en tot slot de ombouw van het bestaande gemengde en gescheiden rioolstelsel naar een verbeterd gescheiden stelsel waardoor de berging van het riool groter wordt.

In dit plan zijn de retentievoorzieningen in en nabij de gemeente Boxtel vormgegeven en landschappelijk ingepast. Hierbij is rekening gehouden met de visueel-ruimtelijke, ecologische, recreatieve en aspecten.

Bij de vormgeving van de voorzieningen is aangesloten op de karakteristieken van een beekdal om hiermee de waarden van het Dommeldal te versterken. De belangrijkste maatregel die is getroffen is het weer laten meanderen van de Blauwhoefseloop. Hierdoor ontstaat een natuurlijke situatie waarin een beekdal wordt opgebouwd.

De bestaande landschappelijke waarden, zoals dekzandruggen en vorstakkers zijn bewaard gebleven of versterkt. Het landschap is als het ware een “lieu de memoire” geworden, een plek waarin de herinneringen aan een beekdal weer worden waargemaakt.

Terug naar overzicht Natuurontwikkelingen