Landgoed, Waspik

Opdrachtgever: Particulier
Oppervlakte: 10 hectare
Project: Landschappelijke inpassing en ontwerp voor een nieuw landgoed (i.s.m. Leon Rombouts)

Er is een initiatief om een gevarieerd bosgebied te realiseren in combinatie met weiden en een waterpartij. Het doel hiervan is om de natuurwaarden te vergroten door verschillende milieutypen aan te brengen. Hierdoor ontstaat een waardevol natuurbos aan de rand van de lintbebouwing van Raamsdonk/Waspik.

Visueel-ruimtelijk
In visueel-ruimtelijke zin valt het rommelige karakter op van de achterzijde van het bebouwingslint van Waspik, de richting van de verkaveling haast loodrecht op de Benedenkerkstraat/Luitenambachtstraat en de koepelkerk van Raamsdonk. Met de planvorming is hierop ingespeeld.
Het landschap ter plaatse is door de jaren heen veranderd; van een open gebied met natte veengrond en beplanting langs de slagen naar een rommelig landschap ontstaan door bedrijfsgebouwen, dennenakkers , laan- en erfbeplanting. Het open slagenlandschap wordt zo mogelijk terug gebracht.
In het plan is het terrein opgedeeld in stroken die de richting van het landschap volgen. De meeste stroken worden beplant. Hierbij zullen verschillende bostypen worden aangebracht waarbij de Zomereik een hoofdrol vervult. In dezelfde richting worden een waterplas gegraven en graslanden ingezaaid. De vrijkomende grond van de waterpartij en de paddenpoel wordt gebruikt om delen, waar bos geplant wordt, op te hogen. Nabij de waterplas vormt een uitzichtheuvel van circa vier meter het centrum van het natuurbos.

Ecologisch
Om een grotere variatie in milieutypen te verkrijgen worden verschillen in vruchtbaarheid en vochttoestand van de bodem gecreëerd. Sommige delen worden afgegraven om een nattere en voedsel armere uitgangssituatie te creëren voor het bos en gedeelten van het grasland. Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans zodat alle grond binnen het terrein wordt verwerkt.
De verschillende milieutypen (bos, water, grasland), de lange randlengte van de beplantingen en de waterpartijen maken het gebied aantrekkelijk voor de vegetatie en de daarbij horende verschillende soorten vogels, zoogdieren, amfibieën en insecten.

Functioneel
Doordat de grond niet bijzonder geschikt is voor landbouwgronden zal de functie van het terrein veranderen en de nadruk wordt gelegd op de ecologische functie van een natuurbos. Naast de ecologische functie van het bosgebied biedt het terrein de mogelijkheid om natuur educatieve excursies te organiseren.

Terug naar overzicht Landgoederen en buitenplaatsen
Terug naar overzicht Landelijke tuinen

Buitenplaats bij zandwinplas, Bavel

Opdrachtgever: Arendonk Vastgoed bv
Oppervlakte: 7 hectare
Project: Masterplan voor een nieuwe buitenplaats

Arendonk Vastgoed B.V. heeft het idee om een zandwinplas met zijn omgeving om te vormen tot een buitenplaats. De plannen lijken te passen in het beleid van de gemeente Breda en de provincie Noord Brabant om nieuwe buitenplaatsen te ontwikkelen. In het ontwerp is een privé-gedeelte van 0,6 hectare langs de Dorstseweg gesitueerd.
Hierop is een hoofdgebouw met enkele bijgebouwen in een parkachtige tuin gepland. In de belangrijkste zichtlijn is een fontein ingepast. Aan beide zijden van het privé-gedeelte zijn paden voorgesteld die de rondgang rondom de plas en naar het voorgestelde eiland mogelijk maken. De gebouwde elementen zoals hoofd- en bijgebouwen, brug en prieel (op het eiland) zijn van één type architectuur waardoor eenheid ontstaat. Het openbare natuurpark beslaat circa 6,4 hectare. Omdat de zandwinplas niet geheel is uitgenut kan de zandwinning extra gelden genereren. Met deze opbrengst kan de buitenplaats aangelegd worden en het beheer voor de toekomst worden veiliggesteld. Landschappelijk gezien kan het terrein een belangrijke meerwaarde voor het omliggende gebied betekenen. Zowel visueel-ruimtelijk, functioneel als ecologisch gezien levert de herinrichting een positieve bijdrage aan een gezond en interessant landschap. Doordat het beheer van het totale terrein in één hand blijft is het voortbestaan van het geheel gewaarborgd.

Terug naar overzicht Landgoederen en buitenplaatsen

Landgoed Bergsche Heide, Bergen op zoom

Opdrachtgever: Holding Bergsche Heide bv
Oppervlak: circa 70 ha
Project: Ontwerp voor een landgoed met ‘verzamelerven’

Landgoed Bergsche Heide maakt deel uit van Landschapspark Bergsche Heide. Dit landschapspark (460 ha) is globaal gezien begrensd door de snelwegen A4 en A58. Aan de oostzijde loopt het gebied door tot aan de nieuw te ontwikkelen Golfbaan De Bergsche Heide. Binnen dit landschapspark ligt een kerngebied van circa 200 hectare. In dit gebied worden door de Holding Bergse Heide bv verschillende ontwikkelingen gepland om het gebied nieuw leven in te blazen. De beide ontwikkelingen, recreatiegebied en golfbaan, worden gescheiden door een natuur en recreatiebos op de Brabantse Wal en een landbouwgebied ten oosten van deze bossen. Dit is de locatie van een nieuw te ontwikkelen landgoed. Op de grens van het bosgebied met de nieuwe landgoedzone, stroomt de Kraggeloop.

Het landgoed bestaat uit een landhuis en een aantal verzamelerven waarop per erf gelijkgestemden samenwonen en werken.
De landbouw tussen deze verzamelerven blijft bestaan. De omgeving wordt zodanig heringericht dat het recreatief medegebruik is ontwikkeld. Daarnaast zijn er vanuit het waterschap ideeën naar voren gebracht om de Kraggeloop om te vormen tot een ecologische verbinding. Om tot een visie te komen voor de ontwikkeling van een landgoed heeft Plancompagnons eerst een inventarisatie en analyse gemaakt van de bestaande situatie. Er is een visie uitgewerkt die als basis heeft gediend voor het landgoed. In deze visie spelen historie, ecologie, visueel-ruimtelijke en functionele aspecten een belangrijke rol. Uiteraard komen ook de maatschappelijke kanten van deze locatie aan de orde.

Terug naar overzicht Landgoederen en Buitenplaatsen