Ontwerp natuurrandzone en paaigebied Snoeken, Bergen op Zoom

25jaar Plancompagnons2     25jaar Plancompagnons

25jaar Plancompagnons1

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap West-Brabant
Oppervlakte: 14 hectare
Project: Ontwerp en vormgeving paaiplaats voor snoeken

 

Het Verdronken land van het Markizaat was een onderdeel van de Oosterschelde. Eind jaren zeventig is dit deel van de Oosterschelde  afgesloten door de Oester- dam. In de loop van de jaren tachtig is de Bergse Plaat opgespoten in  verband met een nieuwe woonwijk. Het Marikzaatsmeer is hierdoor opgedeeld in het natuurgebied Markizaatsmeer en de recreatieplas de Binnenschelde. Om de waterkwaliteit van het water te  garanderen is er behoefte aan meer snoeken. Omdat er te weinig habitat voor snoeken aanwezig is, is  een overwinterings-, opgroei- en paaigebied noodzakelijk.

De waterscheiding tussen het Markizaatsmeer en de Binnenschelde is aangewezen als paaiplaats. Een  geschikt leefgebied voor snoeken bestaat uit een combinatie van verschillende milieus met elk een  bepaald oppervlakte, namelijk:
– afwateringssloten
– greppels
– kades met beplantingen
– oeverlanden

Met deze elementen is een compositie gemaakt waarbij aan alle functionele, ecologische en  visueel-ruimtelijke randvoorwaarden is voldaan. Hierbij is aangesloten bij het grootschalige  landschap van de voormalige Oosterschelde en woonwijk de Bergse Plaat. Tevens is aangesloten bij
de kenmerkende gradiënten: hoog-laag, droog-nat, kende gradiënten: hoog-l open-besloten, water-land.

Terug naar overzicht Natuurontwikkelingen
Naar artikel in vakblad Groen