Landgoed Heilaar, Breda

Inpassing woning Heilaarpark schets 05-04-2011.psd

Collage A3 300dpi-2

Opdrachtgever: particulier
Oppervlakte: 9.100 m2
Project: Landschappelijk inpassen van woning en ontwerpen omgeving

 

Procedure
Mevrouw Franken heeft een perceel grond langs de voormalige landbouwweg Heilaarpark in haar bezit. Het is de landbouwgrond van haar ouders en de plek waar zij is opgegroeid. Zij wil hier een woning bouwen om er te gaan wonen. Volgens het bestemmingsplan mag zij slechts bouwen op een deel van het totale eigendom. De gedachte van de gemeente hierachter is om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied zoveel mogelijk te bewaren. Onlangs is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. De gemeente probeert met het ontwerp bestemmingsplan Heilaarpark de landgoedsfeer van het voormalige landgoed Heilaar te behouden.

Er wordt door de gemeente echter meer bebouwing  voorgesteld dan in het vigerend bestemmingsplan. De bebouwing is aan de noordwestzijde en aan de oostzijde tegen de opgaande beplanting van het landgoed gepland. Het gaat hierbij om een woningcomplex met circa 80 wooneenheden (grondgebonden woningen en appartementen) aan de noordwest zijde en om 20 woningen aan de oostzijde. 

Omdat de voor mevrouw Franken toegewezen locatie op haar eigendom de minst aantrekkelijke is om te bouwen en omdat het bestemmingsplan geen andere mogelijkheid biedt, heeft zij landschapsarchitect Bert Voeten gevraagd een voorstel uit te werken waarbij zowel aan de eisen van de gemeente Breda als aan haar eigen wensen voldaan kan worden. Zij heeft onder andere de wens uitgesproken dat de kwaliteit van de omgeving niet mag verslechteren en dat gezocht moet worden naar een versterking van de landgoedsfeer.

Versterken Landgoedkarakter
In het inrichtingsplan van de gemeente voor het Heilaarpark zijn voorstellen gedaan voor de openbare buitenruimte. Met lanen, open ruimtes, waterpartijen en opgaande beplanting is het karakter van het landgoed versterkt.
In het voorstel van Bert Voeten, voor de locatie van de nieuwe woning en de inrichting van het terrein,  is er vanuit gegaan dat de open ruimte ten westen van de opgaande beplanting gehandhaafd blijft. Er worden twee weilanden afgezet. De bestaande beplanting (eiken en knotwilgen) blijft gehandhaafd.

De bomenrij met daaronder de rododendrons, die is voorgesteld door de gemeente Breda, wordt op het privé-eigendom doorgetrokken. Hiermee wordt de opgaande beplanting van het voormalige landgoed versterkt. De laan die hierdoor ontstaat, vormt tevens de toegang tot de nieuwe woning. De laan eindigt bij de nieuwe woning waardoor vanaf de weg gezien, de laan een logische beëindiging krijgt.

Het zicht vanaf de openbare weg op het terrein blijft voor het grootste deel aanwezig. Daar waar meer privacy gewenst is wordt dit met eikenhakhoutwallen en een hoogstam boomgaard bereikt. In de weilanden worden enkele solitaire bomen geplant die sfeerverhogend zijn en schaduw bieden aan de dieren die er rondlopen. Het gaat om soorten als tamme kastanje, noot, eik en dergelijke. De ruimte buiten de weiden zijn graspaden of kruidenrijke bermen.
De ruimte aan de oostzijde van de opgaande beplantingsrand vormt de privétuin. Hier is de privacy optimaal voor de bewoners.

Locatie nieuwe woning
Als meest geschikte locatie voor de nieuwe woning is de open ruimte in de bestaande beplantingsrand op het perceel naar voren gekozen. Hierbij kan, vanuit de woning gezien, zowel “gebruik” gemaakt worden van de open ruimte van de weilanden als van de privacy van de ruimte ten oosten van deze beplantingsrand. De woning steekt over de bebouwingsgrens heen zoals deze in het bestemmingsplan is voorgesteld. De woning is zichtbaar vanuit de omgeving aan de rand van de open ruimte.

De woning heeft een logische plek in het landgoed gekregen, zichtbaar maar niet dominant aanwezig. De woning is hiermee niet verstopt achter de opgaande beplanting maar “piept er net tussen door”.

Terug naar overzicht Boerderijtuinen
Terug naar overzicht Landgoederen en buitenplaatsen