Herdijkte en Verdronken Zwarte Polder, Nieuwvliet

25jaar 2     25jaar Plancompagnons

25jaar Plancompagnons1

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied Zeeland
Oppervlakte: 18 hectare
Project: Uitvoeringsvoorbereiding en bestekomschrijving natuur- en recreatieontwikkelingsgebied 

 

Nederland en Vlaanderen hebben in 1995 een verdrag gesloten om verdieping van de vaarweg in de Westerschelde mogelijk te maken. De natuurwaarden, die bij deze verdieping verloren zijn gegaan, dienden te worden gecompenseerd. Een deel van de maatregelen betreft buitendijkse gebieden en is gericht op het herstel van schorren, slikken en ondiep water, zoals de Verdronken Zwarte Polder. Daarnaast zijn de natuurcompensaties grotendeels binnendijks uitgevoerd, zoals de Herdijkte Zwarte Polder.
In een natuurplan is beschreven welke soort natuur hier zou kunnen ontstaan en welke maatregelen hiervoor noodzakelijk zijn. Voor de Herdijkte Zwarte Polder is een kreek gegraven met een maximale diepte van 0,75m en zeer flauwe oevers. In het midden van de kreek is een vogelbroedeiland gesitueerd. Er zijn poelen gegraven van verschillende grootte, diepte en vorm. In de Verdronken Zwarte Polder is de geul tussen de schorren en slikken enerzijds en de zee anderzijds hersteld. Bij vloed stroomt water vanuit de geul over het bestaande schorren- en slikkengebied. Om te zorgen dat de geul niet op korte termijn dichtslibt is het opgestoven zand, tussen de strekdammen en paalhoofden ten noorden van de Herdijkte Zwarte Polder, weggehaald. Samen met het zand uit de geul is dit zand gebruikt voor de aanleg van een duingebied in de Herdijkte Zwarte polder. De Herdijkte Zwarte Polder is niet toegankelijk voor de mens maar vanaf de zeedijk goed te beleven. Een deel van de schorren is afgezet met een raster, zodat kwetsbare soorten vogels en planten zich beter kunnen ontwikkelen.

Terug naar overzicht Natuurontwikkelingen