Ecologische zones langs Eekterbeek, Elburg

 

IMG_4370 IMG_4379

IMG_4380

Opdrachtgever: Gemeente Elburg
Oppervlakte: 24 hectare
Project: Landschappelijke inpassing en vormgeving nieuw bedrijventerrein (i.s.m. Witteveen+Bos)

De gemeente Elburg heeft Witteveen+Bos benaderd voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein, locatie Broeklanden. Witteveen+Bos op haar beurt heeft Plancompagnons ingeschakeld voor het ontwerp van de groene zones, het beplantingsplan en een beheeradvies. Het plangebied markeert de oostelijke entree van de kern Elburg/Oostendorp en wordt deels begrensd door de Eekterbeek.

Landschappelijke inpassing
De gemeente Elburg streeft naar een duurzaam bedrijventerrein. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat het gebied zorgvuldig wordt ingepast in het landschap. Om dit tot stand te brengen is in het plan aansluiting gezocht bij de landschappelijke structuur van het landgoed Zwaluwenburg direct ten zuiden van het terrein. De aanwezige lanenstructuur wordt in het plangebied doorgetrokken in de vorm van groensingels met een streekeigen beplanting. Ze vormen een raamwerk voor de te realiseren bedrijven en verzachten de randen van het bedrijventerrein ten opzichte van het aangrenzende open gebied.
Naast de groene inpassing is ook aansluiting gezocht bij het kenmerkende slagenlandschap van de polder Broeklanden. De richting van de hoofdopzet van het bedrijventerrein komt overeen met de richting van het slagenlandschap.

Waterhuishouding
De waterhuishouding is zo geregeld dat toestromend kwelwater zo lang mogelijk in het terrein wordt vastgehouden en dat het afstromende hemelwater niet in de te ontwikkelen ecologische verbindingszone langs de Eekterbeek geborgen wordt. Zo krijgt de ecologische zone de mogelijkheid zich te ontwikkelen en is rekening gehouden met de aanwezige kwelafhankelijke natuur.
Regenwater van daken en wegen wordt afgevoerd naar de groensingels die uitgevoerd worden als brede rabatten met natte zones. In de natte zones en een helofytenfilter wordt het water geborgen en gezuiverd waarna het in de Eekterbeek stroomt.

Ecologische verbindingszone
De ecologische verbindingszone wordt ingericht naar het model Kamsalamander. Dit model bestaat uit een corridor met stapstenen, ingebed in een landschapszone. De essentiële “natte” elementen behorende bij dit model zijn de 3 poelen met bijbehorende beplanting en oevervegetatie en de bypass met paaiplaats. Gestreefd is naar een zo groot mogelijke variatie in steilheid van oevers en waterdieptes met als doel de diversiteit van flora en fauna te verhogen. De Eekterbeek is aan de noordzijde verbreed met een flauw talud om een natuurvriendelijke oever te creëren. Aan weerszijde van de Eekterbeek komen natte graslanden met een variatie in hoogte van -5 cm tot +40 cm ten opzichte van het hoogwaterpeil. Samen met verschillende beheerfrequenties ontstaat een lappendeken met een grote variëteit aan vegetaties. De gebruikte vormtaal en richting van de ecologische zone sluit eveneens aan bij het omliggende slagenlandschap.

Terug naar overzicht Infrastructuur