Fatimapark, Sprundel

25jaar Plancompagnons1  

25jaar Plancompagnons 25jaar Plancompagnons2

Opdrachtgever: Gemeente Rucphen
Oppervlakte: 2 hectare
Project: Waardering en visievorming voor de ontwikkeling van het park

 

De aanleiding tot de waardering van het Fatimapark en directe omgeving is de druk die vanuit de omgeving op het park wordt uitgeoefend. De
gemeente wil in deze omgeving een nieuw dorpsplein creëren. Door de verschillende elementen juist te waarderen wordt duidelijk welke elementen waardevol zijn of waar men rekening mee moet houden.

In het onderzoek zijn de cultuurhistorische, ruimtelijke en functionele waarden van het gebied onderzocht en beschreven. De waardering is bepaald door het analyseren van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

De eenheid van de kerk, uit 1341, met pastorie, patronaat, klooster, Mariaschool en processiepark met begraafplaats vormen het historische hart van Sprundel. Deze eenheid is een typisch en nog bijna gaaf voorbeeld van een rooms-katholieke ontwikkeling van een dorp in Noord-Brabant. Het park met de fraaie monumentale beplanting sluit hier goed bij aan. Wanneer er niets gebeurd zal een verdere verloedering niet uitblijven.

Terug naar overzicht Begraafplaatsen
Terug naar overzicht Parken en pleinen

Park Groene Wig/ Kuierbaan, Zeewolde

25jaar Plancompagnons

25jaar Plancompagnons1    

Opdrachtgever: Gemeente Zeewolde
Oppervlakte: 3,2 hectare
Project: Ontwerp uitbreiding wijkpark

Voor de gemeente Zeewolde is een ontwerp voor de uitbreiding van Park De Groene Wig gemaakt. De basis van het park wordt gevormd door een
waterloop waarvan de bron in het zuidelijk deel van het park is gelegen. De waterloop stroomt vanuit de bron door het lange smalle park heen naar de noordkant van het park waar het in de brede waterpartij langs de Ossenkampweg uitstroomt. Het park heeft de functie van uitloopgebied voor de aangrenzende nieuwbouwwijk, ecologische verbindingszone en waterbuffer voor het aangrenzend stedelijk gebied.

In het park is ruimte voor spelende kinderen (avontuurlijk spelen), vissers en bewoners die een wandeling in de directe woonomgeving willen maken. Bij de eerste opzet van het park is voor het thema “arboretum” gekozen. Een arboretum is een verzameling van verschillende soorten bomen in een park.

Hierop is voor dit deel van het park aangesloten waarbij verschillende boomsoorten zijn toegepast die geschikt zijn voor de groeiomstandigheden in dit park. Omdat er meer dan 100 soorten worden toegepast en er gestreefd is naar een harmonieus geheel is gewerkt met lange lanen van één boomsoort. Hierdoor ontstaat er rust in de ruimtelijke beleving als tegenwicht van de variatie aan boomsoorten. De aanleg van grote gazons versterkt deze harmonie.

Daar waar de waterloop uitstroomt in de vijver zijn een uitzichtheuvel en houten steiger gemaakt. Zij versterken de beleving van het park en benadrukken de contrasten van het park: hoog-laag en droog-nat.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

 

Emile van loonpark, Roosendaal

25jaar Plancompagnons2     25jaar Plancompagnons

25jaar Plancompagnon1s

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: Woning corporatie Aramis Wonen
Oppervlakte: 2 hectare
Project: Visie op het Emile van Loonpark en ontwerp aansluiting buitenruimte op entree bibliotheek

De bibliotheek van de gemeente Roosendaal is verbouwd. Een belangrijk item van het bouwkundig ontwerp is de hoofdontsluiting aan de zijde van het Emile van Loonpark. Aan Plancompagnons is gevraagd een ontwerp te maken voor de aansluiting van het gebouw op het park. Omdat dit park één van de belangrijkste groene elementen van de stad Roosendaal is dient de aansluiting zorgvuldig te geschieden. Vandaar dat is voorgesteld om eerst het park in zijn geheel te bekijken voordat met een ontwerp voor een deel van het park wordt begonnen.

Historie
Wethouder Emile van Loon bewoonde het huis aan de Markt te Roosendaal en begon in 1883 met de aanleg van een schitterende tuin naar ontwerp van de gebroeders Heerma van Voss. Zijn dochter trouwde met bankier van Gilse en breidde de tuin omstreeks 1930 uit naar ontwerp van tuinarchitect D.F. Tersteeg. In het crisisjaar 1936 moest mevrouw van Gilse–van Loon haar bezittingen verkopen. De gemeente hield een inzameling onder haar bevolking om de tuin aan te kopen en om te vormen tot een openbaar park. Het huis werd stad- huis en later, ná uitbreiding, bibliotheek. De tuin is in die periode als publiek park toegankelijk gemaakt met medewerking van landschapsarchitect Dr. Ir. J.T.P Bijhouwer.

Visie
Voorgesteld is de verschillende stijlen, die in het park aanwezig zijn en door de historie ontstaan zijn, een eigen plek te geven en te versterken. In functionele zin is er aandacht besteed aan de ontsluiting van het park, die over het nieuwe plein langs de bibliotheek verloopt. Het podium krijgt weer een prominente plaats in het formele middendeel van het park. Aandacht is tevens uitgegaan naar de sociale veiligheid. Meer openheid, meer overzicht, een goede verlichting en brede ge- structureerde paden werken hieraan mee. Door de openheid en gerichtheid van de bibliotheek op het park neemt de sociale controle toe.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

Parkzone De Wetering, Hooge Zwaluwe

25jaar Plancompagnon1s     25jaar Plancompagnons

25jaar Plancompagnon2s

Opdrachtgever: Gemeente Drimmelen
Oppervlakte: 0,9 hectare
Project: Ontwerp buurtpark

Aan de zuidzijde van Hooge Zwaluwe is een uitbreiding met woningen gerealiseerd. In een zone op de overgang naar het open landschap van West-Brabant is ruimte gereserveerd voor een parkzone. Deze parkzone bevat reeds een waardevolle paddenpoel omsloten door opgaande beplanting op de oevers. Daarnaast sluit het gebied aan op een bosstrook aan de westzijde van het dorp.

In het ontwerp is met materialen en vormen uit het omringende landschap een interessant uitloopgebied voor Hooge Zwaluwe gemaakt. Op de rand van de bebouwing is een brede hakhoutsingel aangeplant zodat de dorpsrand op een logische wijze aansluit op het omringende landschap. Langs de waterloop is een dijk gemaakt waarop de hoofdontsluiting van het park ligt. De dijk is beplant met een rij knotwilgen. Via een rondgang van graspaden is het mogelijk langs de zuidrand van de groenzone te wandelen. Op de paddenpoel met de opgaande beplanting na bestaat het park uit grasland. Sommige delen worden intensief gemaaid, zoals het speelveld en de graspaden. Andere delen worden extensief gemaaid waardoor een kruidenrijk grasveld ontstaat.

Door deze maatregelen is een gevarieerd park ontstaan dat aansluit bij het West-Brabantse landschap en bij de wensen van de bewoners van Hooge Zwaluwe. Het beheer is relatief eenvoudig te noemen.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

Overkamppark, Dordrecht

25jaar Plancompagnons

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Oppervlakte: 9,4 hectare
Project: Opstellen ontwerpvisie Overkamppark en omgeving (Prijsvraag – 2e prijs)

 

Het plangebied is een onderdeel van een groter parkgebied (Overkamppark, Landgoed Dordtwijk en Dubbelmonde park) en ligt op de overgang naar het Gezondheidspark en de Sportboulevard. Dit geheel is als één gebied benaderd waarin de verschillende gebruiksmogelijkheden en sferen een plek krijgen. De aanwezige en geplande functies en waardevolle ruimten worden in deze visie geïntegreerd. Door het aanbrengen van een Promenade, over de lengte van het Overkamppark, ontstaat als het ware een ‘Rits’ die de totale parkzone koppelt aan de nieuwe ontwikkelingen.

Het Plein tussen Esplanade en Promenade vormt het ‘sluitplaatje’ van de rits. In ruimtelijke zin houdt de visie voor de ontwikkeling van het Overkamppark in dat het de verbinding vormt tussen twee verschillende werelden. Enerzijds is er het Gezondheidspark en de Sportboulevard, anderzijds het groene parkgebied. Deze verbinding wordt verbeeld door een Promenade prominent op deze verbinding te projecteren. Deze Promenade en de aanwezige Esplanade worden aan elkaar gekoppeld door een multifunctioneel plein. De Promenade wordt als een strak element aangebracht. De bestaande elementen zoals bomen en gebouwen worden in de verharding van de Promenade opgenomen. De Promenade valt op door zijn afwijkende vorm, schaal en materiaalgebruik ten opzichte van de landschappelijke stijl van het Overkamppark en Landgoed Dordwijk. Het multifunctionele plein krijgt vorm door voor het vlak één materiaal te gebruiken met daarin opgenomen de aanwezige wegen, fietspaden en parkeerplaatsen in hun huidige bestratingsmaterialen. Door de strakke omkadering van het plein ontstaat eenheid.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

Park achter de Hoeven, Raamsdonksveer

25jaar Plancompagnons2      25jaar Plancompagnons

IMG_2869      SONY DSC

SONY DSC     

Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg
Oppervlakte: 3,2 hectare
Project: Ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding en beheerplan buurtpark

Als afsluiting van de aanleg van de nieuwe wijk Achter de Hoeven is een nieuw park ontworpen. De bestaande structuur van waterlopen vormt de basis voor het park. De aansluiting van de waterloop, komend vanuit de woonwijk, op de waterloop langs de Maasdijk, is aangegrepen om een accent te maken. Door een vijver te maken met daarin een eiland, krijgt dit centrale element karakter.
Met landschapselementen die voorkomen in het buitengebied rondom Raamsdonksveer is een ruimtelijke indeling van het park uitgewerkt. Het gaat om landschapselementen als hakhoutsingels, rijen met knotbomen, greppels, bloemrijke graslanden en dergelijke. Aan de noordzijde van het park, nabij de nieuwe kantoren, worden heuvels gemaakt met de uit de waterpartijen vrijkomende grond.

Met deze basisopzet is een kader gemaakt waarin het programma van eisen kan worden ingevuld. In de vijver met het eiland is een avontuurlijke waterspeelplaats bedacht. Met een trekvlot en via zwerfkeien is het eiland te bereiken. Een verlaagd trapveld biedt naast de landschappelijke beplanting ruimte voor de jeugd. De wandelaars komen aan hun treken door het slingerende betonpad en de door het park verspreid liggende graspaden. Via een nieuwe brug is de voet van de Maasdijk te bereiken. Hier is ruimte om de hond uit te laten.

Door deze moderne opzet van het park met gebruikmaking van traditionele landschapselementen ontstaat een park dat past in deze woonomgeving.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

 

Stadspark, Huizen

25jaar Plancompagnons     25jaar Plancompagnons1

Opdrachtgever: Gemeente Huizen
Oppervlakte: 46 hectare
Project: Visie op de herinrichting van een stadspark (1e prijs prijsvraag)

 

Het Stadspark van Huizen is omstreeks 1975 gerealiseerd en behoeft een opwaardering vanwege slijtage en veranderend gebruik in de tijd. De visie op de opwaardering van het park is dat door optimalisering van de waterstructuur, padenstructuur en beplantingsstructuur het kader ontstaat voor een gezonde parkontwikkeling. Een “gezond park” is een samensmelting van functionele-, esthetische- en ecologische aspecten. Binnen dit kader krijgen verschillende deelgebieden een plaats. Voorbeelden van deelgebieden zijn een kinderboerderij, sportvelden, een jongerenontmoetingsplek, een avontuurlijke waterspeelplaats en dergelijke. Deze onderdelen kunnen door toekomstige ontwikkelingen worden ingewisseld zonder dat de hoofdstructuur van het park hiervoor hoeft te worden aangepast.

De waterstuctuur wordt het belangrijkste structuurdragend element van het park en is afgeleid van de ligging van het park aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. Hierdoor ontstaat een eigen identiteit van het park. In het park zijn op diverse plekken zwerfkeien voorgesteld om deze identiteit te versterken. Tijdens het ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug zijn zwerfkeien naar dit gebied meegevoerd.

De deelgebieden vormen de “parels” van het park. Hier ontstaan inspirerende ontmoetings- of gebruiksplekken die het park aantrekkelijk maken in de huidige tijd.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

 

Groen Erfgoed

Meer informatie over projecten met betrekking tot het groen erfgoed ontworpen door Plancompagnons Landschapsarchitecten bnt.

Begraafplaats Emaus, Vlaardingen

   Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen Oppervlakte: 3,6 ha Project: Herinrichting historische begraafplaats

Begraafplaats Vogelenzang, St. Laurentius Parochie, Ginneken

    Opdrachtgever: Laurentius Parochie, Ginneken Oppervlakte: 1 hectare Project: Herinrichting bestaande begraafplaats (i.s.m. Pieter Buys)

Ontwerp herinrichting Staats-Spaanse Linies, Zeeuws-Vlaanderen

Opdrachtgever: Dienst Landelijk gebied Zeeland Oppervlakte: 6 verschillende locaties met diverse afmetingen Project: Ontwerp en bestekomschrijving zes deelgebieden historische verdedigingslinies

Processiepark, St. Willebrord

Opdrachtgever: Gemeente Rucphen Oppervlakte: 5 ha Project: Renovatie historisch processiepark (Rijksmonument, prijsvraag – 1e prijs)

Meer weten over historisch groen en tuinhistorisch onderzoek, klik op deze link.

Stad

Stedelijke ruimte

Met betrekking tot het inrichten van de stedelijke ruimte richten de werkzaamheden van Plancompagnons zich op: advies, ontwerpen, vormgeving en inrichting, beplanting, detaillering, beheer en onderhoud en begeleiding.

Dit kan een complex stedelijk gebied zijn of specifieke onderdelen zoals begraafplaatsen, bedrijventerreinen, woonwijken, havens, recreatiegebieden, parken tot aan het pleintje op de hoek.

   Stedelijke ruimte  Stedelijke ruimte  Stedelijke ruimte

Schoolpleinen
Woonlandschappen
Parken en pleinen
Werklandschappen
Groen erfgoed
Begraafplaatsen
Elementvormgeving
Zorglandschappen
Speellandschappen
Recreatielandschappen